Zákonné oznámení

Podle článku 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku jsou uživatelé stránky „www.deville-group.com“ informováni o identitě různých účastníků v rámci její implementace a sledování:
Majitel
Devillé ASC 
ZI de Beauregard 
Avenue de Chandelais 
49150 BAUGE-EN-ANJOU
Design stránek, vývoj a hosting stránek:
VUPAR – Digitální agentura v Nantes - 4 Rue Baron 44000 Nantes
SARL ALWAYSDATA
91 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paříž
takový. +33 1 84 16 23 40
Varování
Veškeré informace, které se objevují na těchto stránkách, jsou čistě orientační a nemohou nést odpovědnost DEVILLE GROUP. Poskytnuté informace si nekladou nárok na vyčerpávající informace a nepředstavují radu pro klienta.
Navzdory veškerému úsilí vynaloženému na pravidelnou aktualizaci informací obsažených na těchto stránkách není DEVILLE GROUP odpovědná za změny právních, právních a administrativních ustanovení, ke kterým může dojít po zveřejnění a aktualizaci stránky.
DEVILLE GROUP neodpovídá za žádné chyby nebo poruchy související s informačním systémem. Společnost zejména nemůže být zodpovědná za přenosové časy, spolehlivost datových přenosů, přístupové časy nebo případně omezení přístupu ke konkrétním sítím a/nebo serverům připojeným k internetu.
Dostupnost služeb
DEVILLE GROUP vynakládá veškeré úsilí na zachování přístupu na stránky. Může však být nutné dočasně nebo trvale přerušit přístup na stránky, zejména z právních, technických nebo údržbových důvodů. DEVILLE GROUP nemůže poskytnout žádnou kompenzaci za nedostupnost stránek, ať už dočasné nebo trvalé.
teritorialita
Návštěvník bere na vědomí, že používání stránek se řídí francouzským právem a spadá do jurisdikce francouzských soudců.
Autorská práva a duševní vlastnictví
Značky, loga a obecněji všechny prvky duševního vlastnictví jsou majetkem jejich autora, jsou registrovány a jako takové chráněny společností DEVILLE GROUP. Jakékoli použití nebo reprodukce je zakázáno. Kromě toho musí být informace obsažené na této stránce používány výhradně pro osobní účely. Jakékoli použití, reprodukce, kopírování, distribuce pro komerční účely je zakázáno.
Správa osobních údajů
Návštěvník je informován o předpisech týkajících se marketingové komunikace, zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku, zákon 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobní údaje a také obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: n° 2016-679) ze dne 27. dubna 2016.
Dále je „návštěvník“ definován jako jakákoli osoba navštěvující webovou stránku www.deville-group.com z terminálu s jedinečnou identifikací.
Osoby odpovědné za shromažďování osobních údajů
Za osobní údaje shromážděné v rámci navigace návštěvníka je odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů: DEVILLE GROUP.
Jako zodpovědní za zpracování údajů, které shromažďujeme, se zavazujeme dodržovat platná zákonná ustanovení. Naší odpovědností je zejména stanovit účely zpracování našich údajů, poskytnout našim návštěvníkům od získání jejich souhlasů úplné informace o zpracování jejich osobních údajů a vést registr zpracování v souladu se skutečností. Kdykoli zpracováváme osobní údaje, podnikáme všechny přiměřené kroky k zajištění přesnosti a relevantnosti osobních údajů pro účely, pro které je zpracováváme.
Jaká data se shromažďují?
Můžeme zpracovávat všechny nebo část následujících údajů:
Příjmení 
Jméno 
Firma 
Telefon 
E-mail 
Souhlas 
IP adresa 
Adresovaná pošta a přiložené dokumenty 
Doba uložení vašich dat
Údaje přenášené prostřednictvím kontaktního formuláře (jméno, jméno, společnost, tel. E-maily automaticky mažeme po 1 roce. Kopie je zabezpečena na našich webových stránkách po dobu 1 roku.
Vaše IP adresa se používá pouze pro účely statistické analýzy. Tyto údaje budou uchovávány po dobu 38 měsíců od vašeho posledního připojení. Datum vypršení platnosti se prodlužuje s každým novým připojením.
Předávání vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje nepředáváme ani neprodáváme.
Právo na přístup, opravu a námitky
V souladu s aktuálními evropskými předpisy máte jako návštěvník našich stránek následující práva:
právo na přístup subjektu údajů (článek 15 GDPR), opravu (článek 16 GDPR) a výmaz vašich osobních údajů (článek 17 GDPR), pokud jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné, zastaralé nebo jejichž shromažďování, používání, komunikace nebo ukládání je zakázáno 
právo svůj souhlas kdykoli odvolat (článek 13-2c GDPR) 
právo omezit zpracování vašich údajů (článek 18 GDPR) 
právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů (článek 21 GDPR) 
právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytli, kdy tyto údaje podléhají automatizovanému zpracování na základě jejich souhlasu nebo smlouvy (článek 20 GDPR) 
Pokud byste chtěli vědět, jak vaše osobní údaje používáme, opravujeme je nebo dokonce vznesete námitku proti jejich zpracování , můžete nás kontaktovat písemně na následující adrese:
contact@deville-group.com
V tomto případě musíte uvést osobní údaje, které si přejete opravit, aktualizovat nebo smazat, přičemž se přesně identifikujete pomocí kopie platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Na žádosti o výmaz osobních údajů se budou vztahovat povinnosti uložené zákonem, zejména pokud jde o uchovávání nebo archivaci dokumentů. Nakonec můžete podat stížnost u dozorových orgánů, a zejména u CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).
Nesdělování osobních údajů
Je nám zakázáno zpracovávat, hostovat nebo přenášet informace shromážděné o našich návštěvnících do země, která se nachází mimo Evropskou unii nebo kterou Evropská komise považuje za „neadekvátní“. Máme však i nadále volnost ve výběru našich technických a obchodních subdodavatelů za podmínky, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: n° 2016-679).
Zavazujeme se přijmout veškerá nezbytná opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich informací a zejména zajistili, že nebudou sděleny neoprávněným osobám. Pokud se však dozvíme o incidentu, který má dopad na integritu nebo důvěrnost některých vašich informací, zavazujeme se vás co nejdříve informovat a sdělit přijatá nápravná opatření.
V rámci svých příslušných povinností a pro účely uvedené výše jsou hlavními osobami, které pravděpodobně budou mít přístup k vašim údajům, členové společnosti DEVILLE GROUP, aby mohli reagovat na vaši žádost o kontakt, a zaměstnanci společnosti VUPAR DIGITAL as svého zásahu na webu.
Upozornění na incident
Bez ohledu na snahu není žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání zcela bezpečný. Nemůžeme tedy zaručit absolutní bezpečnost. Pokud se dozvíme o narušení bezpečnosti, upozorníme dotčené návštěvníky, aby mohli přijmout vhodná opatření. Naše postupy oznamování incidentů zohledňují naše zákonné povinnosti, ať už na národní nebo evropské úrovni. Jsme odhodláni vás informovat o všech záležitostech souvisejících s bezpečností vašich osobních údajů a poskytovat vám všechny potřebné informace, které vám pomohou splnit vaše vlastní regulační oznamovací povinnosti.
Žádné osobní údaje nejsou zveřejňovány bez vašeho vědomí, vyměňovány, přenášeny, přidělovány nebo prodávány na jakémkoli médiu třetím stranám. Pouze hypotéza o zpětném odkupu společnosti a jejích práv by umožnila předat uvedené informace případnému kupujícímu, který by byl zase vázán stejnou povinností uchování a úpravy dat ve vztahu k návštěvníkovi našich stránek.
Bezpečnostní
Abychom zajistili bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů, používáme určitá bezpečnostní opatření, jako jsou:
HTTPS šifrování 
Hašování dat 
Trvalé monitorování firewallu 
Systematické ověřování osob s přístupem na naše servery. 
Při zpracování vašich osobních údajů přijímáme veškerá přiměřená opatření, abychom je chránili před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením.
Hypertextové odkazy „cookies“ a internetové značky
Naše webové stránky obsahují řadu hypertextových odkazů na jiné stránky.
Články na této stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články atd.). Obsah vložený z jiných stránek se chová stejně, jako kdyby návštěvník přešel na tento jiný web.
Nejsme však schopni ověřit obsah navštívených stránek, a proto za to neneseme žádnou odpovědnost.
Tyto webové stránky o vás mohou shromažďovat údaje, používat soubory cookie, vkládat nástroje pro sledování třetích stran a sledovat vaše interakce s tímto vloženým obsahem, pokud máte k jejich webovým stránkám připojený účet.
Pokud se nerozhodnete soubory cookie zakázat, souhlasíte s tím, že je web může používat. Tyto soubory cookie můžete kdykoli bezplatně deaktivovat pomocí možností deaktivace, které jsou vám nabízeny a které jsou uvedeny níže, s vědomím, že to může snížit nebo znemožnit přístup ke všem nebo částem služeb nabízených našimi stránkami.
COOKIES
„Cookie“ je malý informační soubor odeslaný do vašeho prohlížeče a uložený na vašem terminálu (např. počítač, smartphone). Tento soubor obsahuje informace, jako je IP adresa, poskytovatel internetových služeb, operační systém a datum a čas přístupu. Soubory cookie nabízené naší stránkou v žádném případě nepředstavují riziko poškození vašeho terminálu.
Soubory cookie používané na našich webových stránkách jsou určeny výhradně pro statistickou analýzu návštěv.
Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby přijímal soubory cookie nebo ne. Svůj prohlížeč můžete také nakonfigurovat tak, aby vám bylo občas nabídnuto přijetí nebo odmítnutí souborů cookie předtím, než je pravděpodobné, že se cookie uloží do vašeho terminálu.
Pokud odmítnete ukládání souborů cookie, může být vaše navigace a vaše zkušenosti na webu omezeny.
Kliknutím na ikony věnované sociálním sítím zobrazené na stránce mohou také umístit soubory cookie na vaše terminály (počítač, tablet, mobilní telefon).
Statistiky a měření sledovanosti
Po přijetí od vás shromažďujeme údaje o vaší návštěvě, jako je počet navštívených stránek, cesta a název stránek.
Příležitostně můžeme používat webové majáky (známé také jako „značky“ nebo značky akcí, jednopixelové GIFy, průhledné GIFy, neviditelné GIFy a jednotlivé GIFy) a nasadit je prostřednictvím specializovaného partnera pro webovou analýzu se nachází (a tudíž uchovává odpovídající informace, včetně vaší IP adresy) v cizí zemi.
Externí poskytovatel služeb může případně shromažďovat informace o návštěvnících stránek a jiných webových stránek pomocí těchto značek, sestavovat pro naši pozornost zprávy o aktivitě na stránkách a poskytovat další služby související s používáním stránek zde a internetu.
Změny a kontakt
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme aktualizovat v reakci na právní, technický nebo obchodní vývoj. Když aktualizujeme naše zásady ochrany osobních údajů, podnikneme příslušné kroky, abychom vás informovali, v závislosti na závažnosti provedených změn. Získáme váš souhlas s jakýmikoli významnými změnami Zásad ochrany osobních údajů, pokud to vyžadují platné zákony na ochranu osobních údajů.