Nota prawna

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej użytkownicy witryny „www.deville-group.com” są informowani o tożsamości poszczególnych uczestników w ramach jej wdrażania i monitorowanie:
Właściciel
Deville ASC 
ZI de Beauregard 
Avenue de Chandelais 
49150 BAUGE-EN-ANJOU
Projektowanie, tworzenie i hosting witryn:
VUPAR – Agencja cyfrowa w Nantes - 4 Rue Baron 44000 Nantes
SARL ZAWSZEDANE
91 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paryż
taki. +33 1 84 16 23 40
Ostrzeżenie
Wszelkie informacje pojawiające się na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą pociągać za sobą odpowiedzialności DEVILLE GROUP. Podane informacje nie mają charakteru wyczerpującego i nie stanowią porady dla Klienta.
Pomimo wszelkich wysiłków podejmowanych w celu regularnej aktualizacji informacji zawartych na stronie, DEVILLE GROUP nie ponosi odpowiedzialności za zmiany przepisów prawnych, orzeczniczych i administracyjnych, które mogą nastąpić po publikacji i aktualizacji witryny.
GRUPA DEVILLE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub awarie nieodłącznie związane z systemem informatycznym. W szczególności firma nie ponosi odpowiedzialności za czas transmisji, niezawodność transmisji danych, czasy dostępu lub ewentualne ograniczenia dostępu do określonych sieci i/lub serwerów podłączonych do Internetu.
Dostępność usług
GRUPA DEVILLE dokłada wszelkich starań, aby utrzymać dostęp do serwisu. Może się jednak okazać konieczne tymczasowe lub stałe przerwanie dostępu do serwisu, w szczególności ze względów prawnych, technicznych lub konserwacyjnych. DEVILLE GROUP nie może przyznać żadnej rekompensaty za niedostępność strony, czy to tymczasową, czy stałą.
Terytorialność
Odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z witryny podlega prawu francuskiemu i podlega jurysdykcji francuskich sędziów.
Prawa autorskie i własność intelektualna
Marki, logo i ogólnie wszystkie elementy własności intelektualnej są własnością ich autorów, zarejestrowaną i jako taką chronioną przez DEVILLE GROUP. Jakiekolwiek wykorzystanie lub powielanie jest zabronione. Ponadto informacje zawarte na tej stronie muszą być wykorzystywane do celów ściśle osobistych. Jakiekolwiek wykorzystanie, powielanie, kopiowanie, dystrybucja w celach komercyjnych jest zabronione.
Zarządzanie danymi osobowymi
Gość jest informowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, Ustawie nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, Ustawie 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącej ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO: nr 2016-679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W dalszej części „gość” oznacza każdą osobę odwiedzającą witrynę www.deville-group.com z terminala posiadającego unikalny identyfikator.
Osoby odpowiedzialne za gromadzenie danych osobowych
W przypadku danych osobowych zbieranych w ramach nawigacji odwiedzającego, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest: GRUPA DEVILLE.
Jako odpowiedzialni za przetwarzanie zbieranych przez nas danych zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Do nas należy w szczególności ustalenie celów przetwarzania naszych danych, zapewnienie naszym gościom, począwszy od zbierania przez nich zgód, pełnej informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz prowadzenie rejestru przetwarzania zgodnego z rzeczywistością. Ilekroć przetwarzamy dane osobowe, podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić dokładność i przydatność danych osobowych do celów, dla których je przetwarzamy.
Jakie dane są gromadzone?
Możemy przetwarzać całość lub część następujących danych:
Nazwisko 
Imię 
Firma 
Numer telefonu 
E-mail 
Zgoda 
Adres IP 
Adresat i załączone dokumenty 
Czas przechowywania Twoich danych
Dane przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego (imię, imię, firma, telefon, adres e-mail i zgoda, adres e-mail i wszelkie załączone dokumenty) są przesyłane pocztą elektroniczną, abyśmy mogli szybko odpowiedzieć. Automatycznie usuwamy e-maile po 1 roku. Kopia jest przechowywana w bezpiecznym miejscu na naszej stronie internetowej przez okres 1 roku.
Twój adres IP jest wykorzystywany wyłącznie do celów analizy statystycznej. Dane te będą przechowywane przez 38 miesięcy od ostatniego połączenia. Data ważności zostanie przedłużona przy każdym nowym połączeniu.
Przesyłanie Twoich danych osobowych
Nie przekazujemy ani nie sprzedajemy Twoich danych osobowych.
Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, jako odwiedzający naszą witrynę przysługują Ci następujące prawa:
prawo dostępu osoby, której dane dotyczą (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO) oraz usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO), gdy są one nieprawidłowe, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub których zbieranie, wykorzystywanie, komunikacja lub przechowywanie jest zabronione 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 13-2c RODO) 
prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO) 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO) 
prawo do przenoszenia podanych przez Ciebie danych, gdy dane te podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu na podstawie Twojej zgody lub umowy (art. 20 RODO) 
Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, sprostować je, a nawet sprzeciwić się ich przetwarzaniu można się z nami skontaktować pisemnie pod adresem:
kontakt@deville-group.com
W takim przypadku musisz wskazać dane osobowe, które chcesz poprawić, zaktualizować lub usunąć, dokładnie identyfikując się kopią ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Żądania usunięcia danych osobowych będą podlegały obowiązkom nałożonym przez przepisy prawa, w szczególności w zakresie przechowywania lub archiwizacji dokumentów. Wreszcie możesz złożyć skargę do organów nadzorczych, a w szczególności do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).
Nieprzekazywanie danych osobowych
Zabrania się nam przetwarzania, hostingu lub przekazywania informacji zebranych o naszych gościach do kraju znajdującego się poza Unią Europejską lub uznanego za „nieodpowiedni” przez Komisję Europejską. Jednakże mamy swobodę wyboru naszych podwykonawców technicznych i handlowych pod warunkiem, że zapewnią oni wystarczające gwarancje w odniesieniu do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).
Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa Twoich informacji, a w szczególności zapewnienia, że nie zostaną one udostępnione osobom nieupoważnionym. Jeśli jednak dowiemy się o incydencie mającym wpływ na integralność lub poufność niektórych Twoich informacji, zobowiązujemy się Cię o tym poinformować i poinformować Cię o podjętych środkach naprawczych tak szybko, jak to możliwe.
W granicach swoich obowiązków i w celach wymienionych powyżej głównymi osobami, które mogą mieć dostęp do Twoich danych, są członkowie firmy DEVILLE GROUP w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę o kontakt oraz pracownicy firmy VUPAR DIGITAL w ramach swojej interwencji na stronie internetowej.
Powiadomienie o zdarzeniu
Niezależnie od wysiłków, żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy dotkniętych nim gości, aby mogli podjąć odpowiednie działania. Nasze procedury powiadamiania o incydentach uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Zobowiązujemy się informować Cię o wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem Twoich danych osobowych i dostarczać Ci wszelkich niezbędnych informacji, które pomogą Ci spełnić Twoje obowiązki w zakresie sprawozdawczości regulacyjnej.
Żadne dane osobowe nie są publikowane bez Twojej wiedzy, wymieniane, przekazywane, przydzielane ani sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Dopiero hipoteza odkupu przedsiębiorstwa i jego praw pozwoliłaby na przekazanie tych informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei byłby związany takim samym obowiązkiem przechowywania i modyfikowania danych w odniesieniu do osoby odwiedzającej naszą witrynę.
Bezpieczeństwo
Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych, stosujemy pewne środki bezpieczeństwa, takie jak:
Szyfrowanie HTTPS 
Haszowanie danych 
Stały monitoring firewalla 
Systematyczna weryfikacja osób mających dostęp do naszych serwerów. 
Przetwarzając Twoje dane osobowe, podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, aby chronić je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
Linki hipertekstowe „cookies” i tagi internetowe
Na naszej stronie internetowej znajduje się wiele hiperłączy do innych stron.
Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Treści osadzone z innych witryn zachowują się tak samo, jakby użytkownik odwiedził tę inną witrynę.
Nie jesteśmy jednak w stanie zweryfikować zawartości odwiedzanych stron, dlatego nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności.
Strony te mogą gromadzić dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać narzędzia śledzące stron trzecich i śledzić Twoje interakcje z osadzoną treścią, jeśli masz konto połączone z ich witryną.
O ile nie zdecydujesz się na wyłączenie plików cookies, zgadzasz się, że witryna może z nich korzystać. Możesz w każdej chwili bezpłatnie dezaktywować te pliki cookie, korzystając z oferowanych Ci opcji dezaktywacji, o których mowa poniżej, wiedząc, że może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do całości lub części usług oferowanych przez naszą witrynę.
CIASTECZKA
„Cookie” to niewielki plik informacyjny wysyłany do Twojej przeglądarki i zapisywany na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie). Plik ten zawiera informacje, takie jak adres IP, dostawca usług internetowych, system operacyjny oraz data i godzina dostępu. Pliki cookie oferowane przez naszą witrynę w żaden sposób nie powodują ryzyka uszkodzenia Twojego terminala.
Pliki cookies stosowane na naszej stronie służą wyłącznie do analizy statystycznej odwiedzin.
Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała pliki cookies lub nie. Możesz także skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby od czasu do czasu oferowana była akceptacja lub odmowa przyjęcia plików cookie, zanim prawdopodobne jest, że plik cookie zostanie zapisany na Twoim urządzeniu końcowym.
Jeśli odmówisz zapisywania plików cookie, Twoja nawigacja i doświadczenie na stronie mogą być ograniczone.
Klikając w ikony dedykowane serwisom społecznościowym pojawiające się w serwisie, mogą one także umieszczać pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym).
Statystyki i pomiary oglądalności
Po Twojej akceptacji zbieramy dane z Twojej wizyty, takie jak liczba odwiedzonych stron, ścieżka i nazwa stron.
Czasami możemy używać sygnałów nawigacyjnych w sieci Web (znanych również jako „tagi” lub znaczniki akcji, jednopikselowe pliki GIF, przezroczyste pliki GIF, niewidoczne pliki GIF i pliki GIF typu „jeden do jednego”) i wdrażać je za pośrednictwem wyspecjalizowanego partnera w zakresie analityki internetowej zlokalizowane (i w związku z tym przechowują odpowiednie informacje, w tym adres IP) w obcym kraju.
Zewnętrzny usługodawca może ewentualnie zbierać informacje o osobach odwiedzających witrynę i inne strony internetowe za pomocą tych tagów, sporządzać dla naszej uwagi raporty dotyczące aktywności na stronie oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z witryny tutaj i Internetu.
Zmiany i kontakt
Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności w odpowiedzi na rozwój prawny, techniczny lub biznesowy. Kiedy zaktualizujemy naszą politykę prywatności, podejmiemy odpowiednie kroki, aby Cię o tym powiadomić, w zależności od znaczenia wprowadzanych przez nas zmian. Uzyskamy Twoją zgodę na wszelkie istotne zmiany w Polityce prywatności, jeśli i kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie danych.